Gidel company

אנחנו פרצנו באתר של חברה Gidel . יש לנו גישה לפרטי הלקוחות שלה. כל הודעות הדוא”ל, פרטי הלקוחות, ההזמנות ו… ואנו נשתמש בה כדי לקדם את מטרותינו. חלק מאינפורמציה זה מוצג להלן ונפרסם בהדרגה את השאר.

Pass: @moses-staff